Donateurs


IKES nieuws 2019

 

Geachte donateur,

 

Met dankbaarheid kijken we terug op 2018. Als een rode draad zien we de genade van God door het Witte Tent werk heen lopen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat ook deze zomer het evangelie in woord en daad weer hoorbaar en zichtbaar mocht worden in de duinen van Schoorl en Groet. Afgelopen zomer waren de teams vier weken hard in de weer om de campinggasten te vertellen over God en te vermaken met sport en spel! Voornamelijk zijn dit de vaste groep kinderen, (groot)ouders en tieners die de Witte Tent ieder jaar weer verblijden met hun komst.

Met de kinderen werden liedjes gezongen, toneelstukjes gedaan, en knutselwerkjes gemaakt. Iedere kinderclub kregen zij ook een bijbelverhaal te horen. De kinderen werden zo bekend gemaakt met het evangelie en proefden bovenal dat zij welkom zijn bij God door uit te stralen dat de Witte Tent een veilige haven is waar je mag komen zoals je bent.

De tieners leerden elkaar kennen door middel van sport- en spelactiviteiten én iedere ochtend werd een thema behandeld. Voor veel tieners is dit één van de weinige momenten dat ze daadwerkelijk een bijbel in handen hebben. Afgelopen jaar waren er bij de tienerclub verschillende hoogtepunten. Veel tieners vertelden op een ochtend dat ze op een andere manier naar geloof en religie zijn gaan kijken en waarderen de openheid over dit thema. Dat missen ze echt in hun eigen omgeving. Voor sommige tieners slaat interesse over in verlangen. Een aantal jongeren die als tiener bij de Witte Tent tot geloof zijn gekomen, draaien nu mee in de teams!

Elke avond werd een avondsluiting verzorgd  door één van de teamleden. Daar werd gezongen, gebeden, een gedeelte uit de Bijbel gelezen en een overdenking gehouden.

Elke dinsdagavond stonden de teamleden met een kraam op de braderie in Schoorl om met mensen in gesprek te gaan. Ondanks dat de teamleden vaak 'nee' krijgen te horen zijn er ook veel mensen die open staan voor een goed gesprek en een deel van hun leven delen. Voor een aantal wordt er dan of later ook gebeden!

Op zondag waren er twee samenkomsten. ’s Morgens was er Family Time in de Witte Tent, een laagdrempelige bijeenkomst voor het hele gezin, die opvallend goed werd bezocht. ’s Avonds was er een Sing-in, waar de mensen zelf liederen kunnen opgeven. Er werd samen gesproken over een Bijbelgedeelte, waarin nieuwe dingen werden ontdekt. Daarnaast werd er ook samen gebeden waarbij mensen gebedspunten aan mochten dragen. Regelmatig sprak er iemand voor het eerst bij de Witte Tent over de goede daden van God. In sommige gevallen waren dat teamleden die het verlangen voelden om het Woord te brengen. Van kinderclubs tot avondsluitingen, van talentenjacht tot sing-ins zat de Witte Tent meerdere avonden goed vol.

Komende zomer hopen we weer op een goede opkomst en veel mooie geloofsmomenten binnen de teams en natuurlijk met de campinggasten!

 

Nieuwsbrief via e-mail

Tijden veranderen, ook voor de St. IKES. Zo kan tegenwoordig deze nieuwsbrief natuurlijk ook via e-mail naar u worden verzonden, wat voor ons een welkome extra besparing oplevert. Wilt u voortaan het IKES Nieuws (jaarlijks) per mail ontvangen, stuur dan a.u.b. een mailtje naar: info@wittetent.nl.

 

Locatie

Ook komend seizoen hopen we de Witte Tent weer te kunnen plaatsen op de prachtige opvallende plek bij de kruising Jaagkade/ Heereweg in Groet. Parkeergelegenheid blijft bij de Bokkesprong. We beginnen D.V. op zondag 14 juli 2019  t/m vrijdag 16 augustus 2019.

 

Financiën

We hopen van harte dat u ook dit jaar weer ruimhartig wilt zijn om het goede werk van de evangelisatie in de Witte Tent, financieel te ondersteunen.

U kunt uw gift overmaken op onderstaande Rabobank rekening:

IBAN.nr. NL38 RABO 0358 5441 57

Mocht u niet de mogelijkheid hebben om te telebankieren, dan kunt u ook het bijgevoegde eenmalige machtigingsformulier invullen.

 

Machtig het IKES!

Naast de eenmalige machtiging, kunt u ook het IKES machtigen d.m.v. een doorlopende incasso. Dit levert voor ons een flinke besparing op en geeft tevens meer zekerheid aan inkomsten. Dat kan door onderstaande machtiging in te vullen en op te sturen naar: Stichting IKES, Middenweg 20, 1703 RC Heerhugowaard. Mailen kan natuurlijk ook naar info@wittetent.nl

 

Tot slot willen we u danken voor uw trouwe (financiële) steun. Wilt u blijven bidden voor het werk van IKES?

 

Hartelijke groet namens het bestuur,

Ralph Bellekom, Martin Kamp,

Christina Kranenburg, Steven Nijdam, Frans van Breugel en Henk Snijder

 

 


 

 


Stichting I.K.E.S.                   E E N M A L I G E   M A C H T I G I N G

Middenweg 20

1703 RC  Heerhugowaard

Ondergetekende geeft toestemming aan Stichting IKES eenmalig onderstaand bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven wegens een gift.

 

Bedrag:  € ……………

 

IBAN.nr. __________________________________

 

Naam en voorletters:   ________________________________________________________________

 

Adres:                         ________________________________________________________________

 

Postcode en Woonplaats:          ________________________________________________________

 

Datum: _________________________  Handtekening:

 

(opsturen naar bovenstaand adres a.u.b. of mailen naar info@wittetent.nl)

 


 

Stichting I.K.E.S.              D O O R L O P E N D E   M A C H T I G I N G

Middenweg 20

1703 RC  Heerhugowaard

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting IKES te Heerhugowaard om per maand/kwartaal/halfjaar/jaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

van zijn/haar bankrekening € ______  af te schrijven wegens een gift.

 

IBAN.nr. __________________________________

 

Naam en voorletters:   ________________________________________________________________

 

Adres:                         ________________________________________________________________

 

Postcode en Woonplaats:          ________________________________________________________

 

Datum: _________________________  Handtekening:

 

 (Opsturen naar bovenstaand adres a.u.b. of mailen naar info@wittetent.nl)